Konkurs literacki Małopolskiej Izby Lek-Wet

Aktualności

Konkurs literacki Małopolskiej Izby Lek-Wet

Załącznik nr 1 – do uchwały Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu I Konkursu Literackiego Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w roku 2023

Regulamin

 I Konkursu Literackiego

Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w roku 2023

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Regulamin określa zasady organizacji konkursu literackiego na opowiadanie, którego tematyką jest praca lekarza weterynarii.
 3. Organizatorem konkursu jest Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna.
 4. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora w formie uchwały niezależną komisję konkursową. Osoby wchodzące w skład komisji nie mogą być uczestnikiem konkursu.
 5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 1. Cele konkursu:
 2. popularyzowanie zawodu lekarza weterynarii z przedstawieniem jego blasków i cieni,
 3. integracja środowiska zawodowego lekarzy weterynarii;
 1. Zasady uczestnictwa:
 2. Uczestnikami konkursu literackiego mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polski, lekarze weterynarii emeryci oraz osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii poza granicami kraju.
 3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie na temat:

Dzień z życia lekarza weterynarii”.

 • Konkurs trwać będzie od dnia jego ogłoszenia do 31 marca 2024  roku.
 • Prace przyjmowane będą do dnia do 31 marca 2024 roku na adres e-mail:

konkurs@milw.pl

 • Do konkursu przyjmowane są prace:
 • w języku polskim,
 • dotąd niepublikowane i nienagradzane,
 • do 20.000 znaków ze spacjami czcionka Times New Roman rozmiar 12, Odstępy między wierszami – standardowe;
 • autorstwa uczestnika konkursu;
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :
 • podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.;
 • zgłoszenie udziału w konkursie oraz przesłanie utworu w terminie i na zasadach określonych w regulaminie;
 • zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie i jego załącznikach;
 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie twórca utworu biorącego udział w konkursie oraz wyłączny właściciel praw autorskich do utworu.
 • Każdy z uczestników może oddać tylko jedno opowiadanie.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator Konkursu przejmuje na siebie koszty związane z przyznaniem nagrody oraz poniesienia ewentualnych należności publicznoprawnych stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoby chcące wziąć udział w Konkursie wypełniają formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu oraz w terminie do 31 marca 2024  roku przesyłają go na adres organizatora: Małopolska Izba Lekarsko Weterynaryjna, ul. Widok 4, 33-100 Tarnów.
 • W terminie zgłoszenia uczestnik przesyła również opracowanie stanowiące przedmiot konkursu na adres email organizatora konkursu: konkurs@milw.pl
 • wpisując w tytule wiadomości tytuł utworu tożsamy z tytułem podanym w zgłoszeniu na formularzu kontaktowym. Opowiadanie należy załączyć do wiadomości e-mail, jako plik tekstowy o nazwie tożsamej z tytułem opowiadania. W treści opracowania nie należy wpisywać imienia/nazwiska lub pseudonimu, ani żądnych innych danych pozwalających na identyfikację autora utworu a poza treścią oznaczyć wyłącznie tytuł opowiadania tożsamy z tytułem podanym w zgłoszeniu.
 1. Ogłoszenie wyników. Nagrody.
 2. Proces oceny prac jest tajny i anonimowy. Formularze zgłoszeniowe będą przechowywane w zamkniętej kopercie do czasu wyboru laureatów konkursów. Celem zachowania anonimowości pracy wydrukowi  i przekazaniu komisji konkursowej podlega wyłącznie opracowanie z wyłączeniem wiadomości e-mail.
 3. Ustalenia tożsamości autora następuje po wyborze zwycięskich prac poprzez porównanie tytułu utworu widniejącego na utworze i w zgłoszeniu mailowym z danymi zamieszczonymi na pisemnym formularzu zgłoszeniowym zawierającym tożsamy tytuł opracowania oraz dane osobowe jego autora.
 4. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję, która przy ocenie prac będzie brać pod uwagę:
 5. oryginalność pomysłu,
 6. zasób słów języka ojczystego i kompozycję opowiadania,
 7. poziom literacki pracy,
 8. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi najpóźniej w terminie 60 dni od terminu zakończenia Konkursu w drodze publikacji wyników konkursu i publikacji zwycięskich utworów na stronie internetowej organizatora: https://www.milw.pl/. Organizator zastrzega możliwość publikacji także w biuletynie branżowym lekarzy weterynarii.
 9. W momencie ogłoszenia wyników zostaną ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko, pseudonim, jeżeli zostanie podany, miejscowość z którego pochodzi uczestnik, oraz tytuł nagrodzonego opowiadania.
 10. Przesyłając opowiadanie organizatorowi konkursu jego uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu. Przeniesienia ma charakter nieodpłatny i obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską lub cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne udostępnianie opowiadania przez internet i w biuletynie. 
 11. Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie  odpowiednio kwota:
 12. 3000,00 zł dla pierwszego miejsca,
 13. 2000,00 zł dla drugiego miejsca
 14. 1000,00 zł  trzeciego miejsca.
 15. Organizator przyzna dodatkowo nagrodę dla najlepszego opowiadania dla autora będącego członkiem Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w kwocie  1.000,00 zł
 16. Jeżeli tytuł wskazany w zgłoszeniu utworu do konkursu oraz tytuł wskazany w formularzu zgłoszeniowym różnią się albo zgłoszony utwór zawiera dane identyfikujące autora, organizator unieważnia wybór w tej części i dokonuje ponownego wyboru pracy zgłoszonej zgodnie z regulaminem.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
  1. wprowadzania zmian w regulaminie konkursu;
  1. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac,
  1. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 18. Załączniki do regulaminu stanową jego integralną część
 19. Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Do Konkursu Literackiego Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej pt.

„Dzień z życia lekarza weterynarii”

Imię i nazwisko………………………………………………………………………..

Pseudonim (*jeśli dotyczy) …………………………………………………………….

Numer prawa wykonywania zawodu …………………………………………………..

Okręgowa izba Lekarsko Weterynaryjna: ……………………………………………

Tytuł opowiadania  ……………………………………………………………………

Adres do korespondencji……………………………………………………………….

Email…………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ……………………………………………………………………………

Przed przekazaniem swoich danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na udział w konkursie zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego  Małopolskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej  i akceptuję jego postanowienia.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).
 3. Oświadczam, że nadesłane opowiadania nie były wcześniej nagradzane i publikowane oraz nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych
  i osobistych praw autorskich, jak i wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora Konkursu w celach określonych w Regulaminie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 4. Świadomy złożenia powyższych oświadczeń wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Małopolską Izbę Lekarsko Weterynaryjną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu przez Organizatora.

………………………….…………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie organizacji i promocji Konkursu jest Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Tarnowie, pod adresem ul. Widok 4/2, 33-100 Tarnów (dalej: „MILW”). We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez MILW oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych na adres email: milw.tarnow@interia.pl, pod tytułem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania / podstawa prawna przetwarzania. Organizacja Konkursu – a) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania praw i obowiązków związanych z ocenę prac i ich wyborem a następnie przekazaniem nagród przewidzianych w regulaminie konkursu.  B) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MILW jako administratorze stosownie do obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); c) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Kategorie danych – podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, tj. opublikowania wyników konkursu, przyznania nagród, oraz w celkach księgowo – rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz przynależności do okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej mogą być opublikowane w ramach informacji o wynikach konkursu natomiast pozostałe dane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie MILW m.in. dostawcom usług IT, księgowość, o ile podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z MILW.Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich.

Okres przechowywania. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w celach księgowych i rachunkowych. MILW nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Prawa. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu organizacji konkursu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Jeżeli MILW przetwarza dane w oparciu o  usprawiedliwiony interes, nie będą one przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzane są wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w konkursie albowiem bez podania danych osobowych nie jest możliwe ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagrody zgodnie przysługujących na zasadach określonych w regulaminie.