Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nagietkowej 4.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
Wielkopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna w Poznaniu
60-175 Poznań
biuro@wilwet.pl
061 86 89 703

Inspektor ochrony danych

W Wielkopolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez:

a. pocztę elektroniczną:
tomasz.napierala@post.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu:

 1. prowadzenia ewidencji paszportów dla zwierząt ;
 2. ewidencji lekarzy weterynarii;
 3. prowadzenia monitoringu wizyjnego w celu ochrony mienia w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu przy ul. Nagietkowej 4 w Poznaniu;
 4. innych czynności związanych z działalnością Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu określonych w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych.
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą władze i pracownicy administracji Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Poznaniu oraz podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowej oraz informatycznej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Polityka prywatności

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu informuje niniejszym, że:

 • na mocy Uchwały Nr 275/2018/VII z dnia 09 sierpnia 2018 r., na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wprowadzona została w tut. Izbie  Polityka Bezpieczeństwa Danych.

          Zgodnie z zaleceniami GIODO dokumenty Polityki Bezpieczeństwa Danych w zakresie ochrony danych osobowych należy traktować jako dokumenty
          wewnętrzne udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób, którym są  niezbędne w związku z powierzonymi im zadaniami.

 • na mocy Uchwały Nr 276/2018/VII z dnia 09 sierpnia 2018 r., na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyznaczono mgr inż. Tomasza Napierałę na Inspektora Ochrony Danych Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy wspieranie podmiotu przetwarzającego dane w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. W szczególności obowiązkiem Inspektora Ochrony Danych jesta) informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,

 1. b) monitorowanie zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
 2. c) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 3. d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
 4. e) współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.