Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarsko-
Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, reprezentowana przez
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie na adres Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu lub drogą
elektroniczną pod adresem: iod@wilwet.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6
ust 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, w okresie przynależności do
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w szczególności
firmie świadczącej usługi informatyczne i finansowo-księgowe u Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa
    się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
realizacji celów wynikających z przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowny oraz nie
będą profilowane.