Konieczność wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Aktualności

Konieczność wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.


Warszawa, 04 maja 2023
Pan lek. wet. Marek Mastalerek
Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na pismo z dnia 13 kwietnia br. o sygn. KILW/061/11/23, w sprawie
konieczności wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi
weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Stosownie do przepisu 1.8.3.1 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 874, z późn. zm.) „Każde przedsiębiorstwo, którego działalność
obejmuje nadawanie [od 31 grudnia 2022 r.] lub przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek,
powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu
towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających
zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”
Należy jednak zauważyć, że Umowa ADR przewiduje szereg odstępstw od ogólnych zasad,
także od ww. przepisu 1.8.3.1. Dla przykładu gabinet stomatologiczny, weterynaryjny,
kosmetyczny, który nadaje (zleca przewóz) towarów niebezpiecznych (np. odpad o kodzie
18 01 03*), jeżeli nie przekroczy wartości określonych w przepisie 1.1.3.6.2 ADR (w
przypadku UN 3291 jest to 333 kg/l na jednostkę transportową, tj. na pojazd) nie ma
obowiązku wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych (na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) w zw. z przepisem 1.1.3.6.2 i 1.8.3.2
lit. a Umowy ADR).
Pełna informacja w sprawie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów
niebezpiecznych dostępna jest pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/informacja-ws-doradcy-do-spraw-
bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych—materialy-zakazne