Służba Weterynaryjna Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego w latach 1918-2015

E-LEARNING

Służba Weterynaryjna Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego w latach 1918-2015

Służba Weterynaryjna Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego

                                             w latach 1918-2015

Kiedy latem 2015 r. zostałem poproszony przez Burmistrza Mariana Adamka, jego zastępcę Arkadiusza Ptaka oraz Powiatowego Lekarza Wet. Andrzeja Długiewicza o przedstawienie do kolejnego wydania „Rocznika Pleszewskiego” historii służby weterynaryjnej miasta i gminy Pleszew, zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwe takie wyodrębnienie jednej gminy ze struktur powiatowych, bowiem od dawien dawna( od 1949), służba wet. w mieście i w całym powiecie pleszewskim-wszystkie P Z L Z-ty (Państwowe Zakłady Lecznicze dla Zwierząt) i ich załogi, były ze sobą bardzo zintegrowane i działały wspólnie, pod wodzą swoich kierowników oraz kolejnych Powiatowych Lekarzy Wet. Będzie to zatem praca obejmująca cały nasz powiat ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Pleszew, który w naturalny sposób, od zawsze stanowił centrum powiatowej weterynarii.

Muszę dodać, iż inspiracją i zaczynem do napisania tejże kroniki, było także kilku stronicowe opracowanie na ten temat zm. w 1984r. dr.n.wet.Romualda Śliwińskiego z lutego 1981r., które w bardzo złym stanie technicznym, kilka lat temu odnalazł w zasobach pleszewskiego Muzeum, jego pracownik Witold Hajdasz i mnie przekazał. Wiele trudu w odczytanie i przepisanie bardzo niewyraźnego maszynopisu, włożyli pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Pleszewie -za co bardzo wszystkim dziękuję! Jego obszerne fragmenty zostały w tej publikacji wykorzystane.

Od 1918 r.

usługi wet w zakresie lecznictwa i profilaktyki, wykonywane były przez wolno-praktykujących lek. wet, którzy na podstawie umów z władzami gminy czy miasta pełnili jednocześnie obowiązki organu urzędowego badania mięsa. Natomiast zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych, należało do obowiązków Pow. Lek. Wet, który jako urzędnik państwowy zatrudniony był przez Starostę( w latach 1918-1931 lek. wet Stobiecki-dalszy los nieznany)) a po II wojnie przez Prezydium Rady Narodowej. Taki stan rzeczy trwał do 1949r., czyli do chwili uspołecznienia służby wet i powstania P Z L Z-tów.

Należy dodać, że w latach 1918-1931, powiat obejmował tereny gmin Pleszew i Gołuchów, ale także gmin Sobótka i Ligota( te dwie ostatnie po likwidacji powiatów w 1931r przyłączono do pow. Ostrów Wlkp. a resztę terenu do pow. Jarocińskiego). Ten stan , także w czasie okupacji, trwał do 1.01.1956r. kiedy to po rewitalizacji ,nowopowstały nasz powiat obejmował dawne swoje tereny (bez Sobótki i Ligoty), za to dokooptowano część terenu z pow. krotoszyńskiego, kaliskiego i konińskiego(Gizałki, Białobłoty). Już w styczniu 1956r powstały trzy P Z L Z-ty- Przychodnia dla Zwierząt w Pleszewie obsługująca tereny miasto i gminy Pleszew, Czermin i Gołuchów , Punkt Wet Dobrzyca dla tej gminy oraz Punkt Wet. Chocz dla rejonów gmin Chocz I Gizałki. W rzeźni GS w Pleszewie( dzisiaj plac Kościuszki)działał obwód badania mięsa. Pozostałe obwody działały przy poszczególnych P Z L Z-tach.

Organizacyjnie P Z L Z-ty początkowo podlegały Wojewódzkiej Lecznicy w Poznaniu, a później Powiatowemu Zarządowi Wet. stanowiącemu oddział Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PPRN. Kierownikiem tegoż Zarządu był Pow. Lek. Wet. nazywany w tym okresie Głównym Lek. Wet. W styczniu 1959r.Powiatowy Zarząd przemianowano na Powiatowy Zakład Wet. Przywrócono tytuł Powiatowego Lekarza ,który odtąd był pracownikiem Prezydium Rady Narodowej i jednocześnie zastępcą kierownika Wydziału Rolnictwa ds. Wet. i kierownikiem Powiatowego Zakładu Wet. Pierwszym powojennym Pow. Lek. był Franciszek Baumgart (1.01.1956 do 31.X.1958) a kolejnym od 1 XI.1958 dr n wet Romuald Śliwiński. W tamtym czasie biuro Powiatowego Lekarza, mieściło się w jednym pokoiku w gmachu wydziału rolnictwa, a w 1962r, przeniesione zostało do jednoizbowego pomieszczenia przy ulicy Kaliskiej 15.W 1965 dokooptowano kolejne pomieszczenie. Oprócz Pow. Lek. zatrudnieni byli księgowa, referent zaopatrzenia i ref. księgowości. Zatrudniony był też tzw. dezynfektor, który tak naprawdę wykonywał prace kancelaryjne. Główną Księgową były panie- Aleksandra Stodolna(1956-1958) a od 1959 do 1975 Danuta Bartkowska-Gulczyńska(żona dyrygenta chóru Harmonia) a poza tym w administracji pracowali Bogdan Walczak(od 1965do -1975), Maria Puślecka(od 1962do 1975), Zofia Kowalewicz(od1969 do 1975)Antonina Koźba(od 1969 do 1975) a także okresowo zatrudniani Maria Ratajczak, Juliusz Kuberka, Henryk Gałczyński, Stanisław Ziętek czy Janina Szóstak-Wnuk. Na etacie „dezynfektora” pracowali Henryk Gałczyński, Józef Ziętek, Bernard Bachorski, Świątek, Zofia Kowalewicz i Mirosław Walczak. Do 1974 roku (przeszedł na emeryturę)funkcję weterynaryjnego inspektora sanitarnego pełnił zatrudniony w Pow. Zakł. Wet. lek. wet Roman Kosmala. Od 1975r pełnił on funkcję kierownika laboratorium parazytologicznego, mieszczącego się obok Lecznicy w Pleszewie. Pomagała mu laborantka Zenona Mielcarek.

W dniu 1 września 1970r.Pow.Lek.Wet został były kierownik pleszewskiej Lecznicy lek. wet. Wiesław Łuniewski . Dr Śliwiński do końca 1974 pełnił funkcję kierownika ds. hodowli wielkostadnej ,a następnie do końca 1975 roku – do czasu przejścia na emeryturę -Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego. Od stycznia 1974 do końca czerwca 1975r stanowisko kierownika ds. Hodowli Stadnej przy Pow. Zakł. Wet . przejął i pełnił były kierownik PZLZ Dobrzyca lek. wet Władysław Kleczewski.

W 1975 roku powiaty ponownie zniknęły z map polski. Nastał w weterynarii czas tzw. Oddziałów Terenowych podległych Wojewódzkim Zakładom Wet w 49 nowopowstałych województwach. Zadania były podobne tylko nazwa inna. Właśnie w tym roku(1975) zakończona została budowa nowej siedziby dla powiatowej wet .Inicjatorem jej budowy(na kaliskiej 15 było już zbyt ciasno) był w 1973r dr Wiesław Łuniewski. Obecnie( od 1999r) po kolejnym powrocie powiatów w tym budynku-budynek B- znajdują się wydziały Starostwa.

Pierwszym kierownikiem Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Zakładu Wet. w Kaliszu w 1975r. został lek. wet Jan Kardas. Pełnił ten urząd do 1990r. W biurze Oddziału pracowali wszyscy wymienieni powyżej, byli pracownicy administracji Powiatowego Zakładu Wet. z ul. Kaliskiej, a także nie wymieniona wcześniej  pani Marta Mikołajewska. Funkcję Weterynaryjnych Inspektorów Sanitarnych pełnili lekarze wet. Józef Zimny, a po nim Józef Radlicki. Od 1990 do końca 1998 Oddziałem kierował Rejonowy Lek Wet. Władysław Kleczewski. Współpracowali z nim lekarze wet Józef Radlicki i Dobromir Bartecki. Księgowość i obsługę biurową prowadziła Daniela Góralczyk. Od stycznia 1999 do września tego roku, po kolejnej rewitalizacji powiatów znowu powróciły poprzednie tytuły i funkcje. Tymczasowo stanowisko Pow. Lek. Wet, objął do września 1999, były kierownik lecznicy w Pleszewie lek. wet Zygmunt Wnuk, a od 23 września 1999r. do dnia dzisiejszego pełni tę funkcję lek wet Andrzej Długiewicz. Pracownikami Powiatowego Inspektoratu Wet, zostali. Do 2002r jako Zastępca lek. wet Z Wnuk po czym odszedł na emeryturę. Lek wet Ewa Wróblewska-Dąbrowska inspektor ds. higieny środków spożywczych, a od 1.XI.2010 Zastępca Pow. Lek. Wet.– pracuje nadal. Lek. wet Marcin Kasprzak inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych-pracuje nadal. Lek wet Bartosz Winiecki inspektor ds. zwalczania chorób zakaźnych, odszedł w 2004r.Lek.wet Tomasz Radyno odszedł w 2005r. W 2012r odeszła z pracy Aneta Palusińska specj.ds. kadr i płac a od 2013 tę prace wykonuje mgr Beata Janiak. Główną Księgową do 2013 r była Daniela Góralczyk, a obecnie od 2013 mgr Magdalena Szafraniak. Księgową od 2012r jest Katarzyna Frąszczak. Od 2008r informatykiem jest mgr Rafał Kolanowski a kontrolerami od 2008 mgr Iwona Tułacz-Marek i od 2014 mgr Sebastian Marciniak.

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, jak również postęp w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, a także nowe wyzwania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych(choroba Auyeszkiego, choroba niebieskiego języka, afrykański pomór świń itd.) spowodowały potrzebę zwiększenia ilości etatów, a co za tym idzie, stworzenie właściwych warunków pracy do prawidłowej realizacji wszystkich zadań nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną.

Powiatowy Inspektorat w Pleszewie od 2001 roku mieści się w pomieszczeniach dzierżawionych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 7c. Wcześniej przez 2 lata biura PIWet. mieściły się przy ulicy Podgórnej(trzy pokoje).Przytoczone lokalizacje, były skutkiem reform administracyjnych w roku 1990 i 1999.Siedziba sprzed 1990- okazały obiekt(niegdyś siedziba OT) w bardzo dobrym stanie przy ul. Poznańskiej 79, położony na zagospodarowanej w całości działce ponad 8000m, został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany we władanie Urzędowi Rejonowem, a następnie Starostwu Powiatowemu w Pleszewie.

Jesienią 2013r. Powiatowy Lekarz Wet.(A. Długiewicz przyp.aut.), rozpoczął starania o pozyskanie terenu pod budowę nowej siedziby PIWet. Dzięki przychylności i zrozumieniu władz lokalnych w 2014r. Burmistrz Miasta I Gminy Pleszew, wydzielił i przekazał za pośrednictwem Starosty Pleszewskiego działkę położoną przy ul. Kazimierza Wlk. o pow. 2000m, pod zabudowę i dojazd. Prace projektowe związane z budową siedziby, rozpoczęto jeszcze w 2014r, a jesienią 2015 działka została uzbrojona w wodę i kanalizację. W budżecie na lata 2016 i 2017, zabezpieczono środki na realizację inwestycji.

Lecznica dla Zwierząt w Pleszewie.

Zalążkiem był ustanowiony w 1949r. Punkt Wet. -PZLZ. Mieścił się na początku w pleszewskiej Rzeźni Miejskiej. Kierował nim lek. wet Franciszek Baumgart(późniejszy pierwszy powiatowy lek. wet). Jako pomoc został zatrudniony były wojskowy san. wet. Józef Basak. W 1952 r. Zarząd Miasta przydzielił przy ulicy Poznańskiej( dzisiaj nr 79-Starostwo Powiatowe) 2,5 hektarowy plac na którym rozpoczęto budowę nowej lecznicy. Budowę według obowiązującego wówczas wzoru, zakończono  w 1955. Lecznica była wyposażony w salę operacyjną, biuro, aptekę, stanowiska dla zwierząt oraz dwa mieszkania dla lekarza – w jednym mieszkał lek. wet W. Łuniewski z Rodziną a w drugim dozorcy, najpierw Andrzej Winiecki z Rodziną, a po nim Władysław Fengier z Rodziną. Był także drewniany koniowiąz , budynek dla zwierząt leczonych stacjonarnie(szpitalik), garaż, magazyn leków oraz pomieszczenia na sprzęt. Asfalt na błotnistym placu położono dopiero około 1965r.

Po zakończeniu budowy Punkt Wet., przemianowano na Przychodnię dla Zwierząt. Gdy pierwszy jej kierownik Franciszek Baumgart, objął funkcję powiatowego lek wet, zastąpił go na tym stanowisku z dniem 1.czerwca 1956 lek. wet Adam Górski (przeszedł z Chocza). Pomagali mu krótko oprócz sanitariusza Józefa Basaka ( zm. w 1967), lek. wet. Rzeźnik i mieszkający w latach 50-tych w Pleszewie lek. wet .Stanisław Durski. Po odejściu A. Górskiego (w kwietniu 1963r).do Kalisza kierownictwo Przychodni przejął 13 czerwca 1963r. lek. wet Wiesław Łuniewski. Od 1 czerwca 1963 funkcję ordynatora w przemianowanej na Lecznicę dla Zwierząt przychodni ,pełnił lek. wet Zygmunt Wnuk. W roku 1970 do pracy zostali przyjęci młodzi lekarze Tomasz Kuberka i Bernard Dąbrowski, którzy po odbyciu rocznego stażu zostali ordynatorami. Także w tym samym roku dr. Łuniewski został trzecim powojennym Pow. Lek. Wet., a funkcję kierownika lecznicy przejął lek. wet Zygmunt Wnuk(1970) W 1978.rozpoczął po stażu pracę lek. wet Mieczysław Krzykos, a od 1982 po likwidacji Ośrodka ds. Rozrodu, Schorzeń Gruczołu Mlekowego i Przychówka, ordynatorem został jego były szef, lek. wet .Kryspin Kuberka. W skład załogi wchodzili w tych i kolejnych latach , także technicy wet. Zbigniew Kubiak(1967-1968)- potem pracował w Dobrzycy i Gołuchowie, a także Ryszard Marciniak , Henryk Czapczyk ,Dariusz Rajczowski, Jan Lisiecki, Leszek Cieślak oraz sanitariusz wet. Zygmunt Brajer. W 1971 roku powstała Ekipa Dezynfekcyjna, której szefował przez lata Tadeusz Pietrowiak z Robakowa, pierwszym kierowcą był Michał Gintrowicz a jego miejsce w 1972r zajął Zbigniew Lis z Pleszewa(po 1975r.kierowca w OT) a następnie do 1990r Andrzej Matecki. Ponadto jako sekretarki administracyjne pracowały kolejno- Danuta Bartkowska, Krystyna Zmyślona, Janina Szóstak-Wnuk, Kazimiera Wojtyła, Teresa Szpunt oraz do 1975r Irena Winiecka. a po 1975 Ewa Sobczak, Danuta Stysiak , Jadwiga Sołtysiak i czasowo Maria Puślecka. Dozorcami byli Andrzej Winiecki z Taczanowa(1956-1959-był także oglądaczem mięsa i inseminatorem),po nim Władysław Fengier i jego żona Janina. Kierowcy to Kazimierz Antczak(od 1959 do 1975), okresowo Edmund Włodarczak, Jan Kubiak , a po 1975r.Zbigniew Lis i Michał Nowaczyk . W czasach Oddziałów Terenowych od marca 1983 do 1990r lecznicą kierował były Woj. Epizotiolog, Woj. Zakł. Wet.-od 1975r w Kaliszu Władysław Kleczewski. Budynek lecznicy był przez lata modernizowany, powstawały na placu nowe obiekty(obecny budynek B starostwa- w 1975r.), magazyny itp. Na okrojonym w międzyczasie  na potrzeby miasta terenie na którym pracownicy mieli ogródki działkowe z inicjatywy dr R. Śliwińskiego na gruncie 0,5 ha powstał zaprojektowany przez architekta krajobrazu, jako plac do rekreacji i spotkań „zieleniec”, zwany dzisiaj „ogrodami starostwa’. W 2009 roku z inicjatywy autora niniejszej publikacji Zbigniewa Rodka, za zgodą Starosty Pleszewskiego, na terenie zieleńca odsłonięto 24 października 2009r w 100-lecie urodzin Doktora R. Śliwińskiego i 25- lecie jego śmierci ,zamontowaną na wielkim kamieniu tablicę pamiątkową z brązu. A budynek Lecznicy?- no cóż. Nie wytrzymał próby czasu. W 2011 po 56 latach użytkowania z powodu braku parkingów dla klientów Starostwa Powiatowego–został zburzony. Wszyscy wymienieni powyżej pracownicy fachowi Lecznicy po roku 1990, kiedy to sprywatyzowano służbę weterynaryjną w Polsce, rozpoczęli własną działalność gospodarczą w ramach Gabinetów Wet. i prowadzą ją do dzisiaj, albo odeszli od wykonywania naszego zawodu wykonując innego rodzaju prace lub odeszli na wieczną służbę.

Przychodnia w Dobrzycy

Ustanowiona została dla gm. Dobrzyca w 1956r.która w tymże roku ponownie wróciła do powiatu pleszewskiego. Wcześniej prace na tym terenie wykonywał lek. wet. Marian Opielewicz z Koźmina. Pomieszczenie było jednoizbowe w budynku prywatnym przy ul Cmentarnej. Pierwszym kierującym był lek. wet Kołodziej( do 30.maja.1957), następnie Tadeusz Krasucki(1957 do maja 1960) a od 1.czerwca 1960 lek. wet Władysław Kleczewski. W roku 1967 oddano do użytku wybudowany z inicjatywy dr. Śliwińskiego na powierzchni 1 ha, nowy budynek Przychodni przy ulicy Cegielnianej z kompletnym zapleczem i dwoma mieszkaniami. Powstał także zieleniec i działki ogrodnicze. W roku 1967 przyjęty został na stanowisko ordynatora lek. wet Wiesław Wochna, znakomity myśliwy, specjalista chorób psów i zwierząt futerkowych , który w roku 1973 po przejściu W. Kleczewskiego do pracy w Pow. Zakładzie Wet. Pleszew, objął funkcję kierownika Przychodni ( zmarł nagle w 1989)a ordynatorem(od 1973—do 1975) został lek. wet Andrzej Chenczke( zm w 1987r) Rok 1975 to jak wiemy kolejne zmiany administracyjne(likwidacja powiatów). Dobrzycka weterynaria została przypisana do OT-Krotoszyn. Od tego roku w przychodni podjął pracę lek. wet. Józef Lidzba ( ur. 1951-zmarł nagle w 2006r.). Kolejni lek. wet. to Tadeusz Jękot(1978-83) i Mariusz Wincenciak. Przez te wszystkie lata załogę w Dobrzycy uzupełniali- od 1950 do 1960 san .wet Henryk Gałczyński, od 1959 do 1972 tech. wet. Stanisław Klemens, od 1971-89 technicy wet. Ryszard Staśkiewicz, a od 1972-90 Andrzej Winiecki. I dalej technicy od 1972-76 Zbigniew Kubiak, a także 1976-86 Aleksander Ćwojda(zm.2005),i od 1977-89 Aleksander Czerwiński. Kierowcami byli Olejnik, Bruder a od 1962r.Stanisław Pawłowski. Po nim Maciej Gebauer, Ryszard Kubiak Lucjan Śmigielski. W administracji pracowali kolejno Juliusz Kuberka ,Bogdan Walczak, od 1967-69 Weronika Pawlaczyk, w 1970 krótko Maria Szukalska, od 1970-73 Maria Jaworska, a od 1974 do 1990 Anna Kaczmarek. Dozorcą był w latach 1967-1975 Jan Borowiak, a jego żona Wanda sprzątała. Po nim Stanisław Kaźmierczak i Bronisław Oleśków. Po 1990, kiedy służbę wet sprywatyzowana wszyscy jej żywi pracownicy rozpoczęli własną działalność gospodarczą we własnych gabinetach wet. i pracują do dzisiaj.

Punkt Weterynaryjny w Choczu.

Założony został w roku 1952, gdy Chocz należał jeszcze do powiatu kaliskiego. Terenem obsługi była gmina Chocz a po przyłączeniu w roku 1956 do powiatu pleszewskiego rejon obsługi poszerzono o tereny dzisiejszej gminy Gizałki. Pierwszym kierownikiem był lek. wet Adam Górski dojeżdżający z Brudzewa. Punkt mieścił się w jednej izbie w domu prywatnym. Kiedy lek A Górski przeszedł do pracy w lecznicy w Pleszewie, pracę przejął tech. wet .Stanisław Klemens(do grudnia 1957).Od maja 1957 do końca roku kierownikiem był lek. wet. Michał Rosman. Po nim od stycznia 1958 do 31 października kierował Punktem lek. wet Wojciech Lenartowicz a od 11 stycznia 1960 do 5 września 1965 lek.wet .Klemens Rymer ( w 1965 przeszedł do pracy w Miejskiej Lecznicy w Poznaniu. Kolejnym kierownikiem był Edmund Dyśko. Zajmował to stanowisko od 1965 do 1970r.W latach 1958 do 1965 w charakterze pomocy fachowej zatrudniony był sanitariusz wet Zygmunt Brajer a od 1 marca 1970 tech.wet. Franciszek Czapiński, który kierował punktem do czasu objęcia tego stanowiska w dniu 1 stycznia 1975 przez lek. wet Zbigniewa Rodka. Tech. wet. F. Czapiński zmarł w 1975r. na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Jako pomoce biurowe pracowały panie w 1968r Grażyna Łoza, dalej Barbara Burchacka(1969-74) a od 1974 Krystyna Czapińska(zm. w 1977r)

W latach 1975-1990 w Punkcie Wet. pracowali technicy wet. Zbigniew Balicki i Ireneusz Reder. Od 1977 prace administracyjne prowadziła Elżbieta Pietrzak z Grabu gm. Czermin( siostra Ks. Kanonika Tadeusza Pietrzaka), a po niej do 1990 Jadwiga Sokalska z Chocza. Kierowcami samochodów służbowych byli Władysław Nowicki z Józefowa i Zenon Szulc z Broniszewic. Sprzątaczki, to panie Rusak i Eugenia Kozłowicz. Po 1990r po sprywatyzowaniu tech. wet Zbigniew Balicki początkowo pod nadzorem lek. wet Z. Rodka, a obecnie syna lek. wet Tomasza Balickiego ,prowadzi działalność w gm. Gizałki. Ireneusz Reder odszedł z zawodu(1990r) i rozpoczął własną działalność gospodarczą. W Choczu od 1990 przy ul. Kościuszki 18, nadal prowadzi prywatną praktykę lek. wet Zbigniew Rodek. Sprawy biurowo-księgowe w latach 1992 do 2009 wykonywała pani Krystyna Duchatkiewicz z Chocza-dziś na emeryturze.

Przychodnia dla Zwierzą w Gołuchowie.

Na początku był to Punkt Wet. powstały 1 marca 1963r. Mieścił się w mieszkaniu po oglądaczu zw. rz. i mięsa Władysławie Dąbkiewiczu. Od początku kierownikiem (kwiecień 1962) został lek. wet Władysław Okoniewski. Równocześnie zatrudniono tech. wet Mariana Szalę- do 1963r.Jego miejsce zajął tech. wet Zbigniew Kubiak przeniesiony z Lecznicy z Pleszewa. W 1972 Kubiak przeszedł do pracy w RKS Nowy Świat gm. Dobrzyca, a w Gołuchowie pracę podjął tech. wet Eugeniusz Kotwicki. Ordynatorem w 1970 został lek. wet Stanisław Bródka(syn znanego pleszewskiego nauczyciela historii i łaciny z LO, także Stanisława). W roku 1982, zatrudniono lek. wet. Andrzeja Długiewicza (obecnego Powiatowego Lek. Wet w Pleszewie) oraz tech. wet. Mirosława Antczaka. Obsługę biurową zapewniała od 1968 do 1990 pani Irena Gałach- Wróblewska. W roku 1969 wydzielono działkę pod budowę budynku lecznicy. Rozpoczęto ją w 1971 a ukończono w 1974( projekt podobny jak w Dobrzycy).Wtedy to Punkt wet. przemianowano na Przychodnię Wet. Dozorcą został Jan Walerowicz. Po 1990 pracownicy rozpoczęli prywatną działalność gospodarczą na bazie Gabinetów. Lek. wet. Stanisław Bródka prowadzi praktykę do dnia dzisiejszego, lek.wet .Władysław Okoniewski w 2005r przeszedł na emeryturę. Na rentę przeszedł tech.wet. Eugeniusz Kotwicki. Od 2006 działalność weterynaryjną na terenie gm. Gołuchów prowadzi lek. wet .Maciej Szymczak, a od roku2014 małżeństwo lekarskie Anna i Grzegorz Baliccy.

Punkt Wet. w Kotlinie

Reforma administracyjna w roku 1975 spowodowała, iż do OT Pleszew do roku 1990 przypisany został z byłego powiatu Jarocin, PZLZ Kotlin. Kierownikiem był lek. wet Feliks Tyrakowski( ur. 1948) absolwent Wydziału Wet. AR-Wrocław z roku 1972-obecnie znany kotliński biznesman. Ordynatorem lek. wet Tadeusz Konon, a wspomagali ich pracę technicy wet. Kamil Marcinkowski i Krzysztof Zienkowicz.

Lecznica Wet. w Żerkowie i Punkt Wet. w Raszewach.

Tu była podobna sytuacja jak z Punktem Wet. w Kotlinie, również od 1975 do 1990 Lecznica i Punkt wet., podlegały pod OT Pleszew. PZLZ obsługiwał teren gminy Żerków, ale także duży Kombinat PGR Raszewy. Pracowali na tym terenie lekarze Alojzy Szóstak, Michał Roszak ,przez krótki czas małżeństwo lekarskie Ewa i Zbigniew Głodek oraz technicy wet. Tadeusz Krzykos i Kazimierz Szczepaniak, a w Raszewach opiekę sprawowali lek. wet. Krzysztof Brożek i technik wet .Zbigniew Kużdżał. Obsługę administracyjną prowadziła Maria Grzeszczak.

Obwody Urzędowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa.

Obwód rzeźniany Pleszew

Do 1956 rzeźnia w Pleszewie była własnością miasta, poczym została (1956r) przejęta przez GS.”Samopomoc Chłopska” a następnie(od 1970r)PSS”Społem”.

Pierwszym lekarzem był dr. Barzykowski(1925-1939) W czasie okupacji niemiec bałtycki Dexter lub Dexner? Od 1945 do 1949 lek. wet Derwojat, a dalej byli to lekarze Franciszek Baumgart, Roman Kosmala( do 1974r) i Romuald Śliwiński( do 1982)a następnie do 1990 lek. wet dojeżdżający z Jarocina Eugeniusz Kluge. Jako oglądacze i zarazem trychinoskopiści w rzeźni pracowali-w latach 1918-1932 Stanisław Radomski, od 1932 -37 Wincenty Florczak, później przez rok Władysław Krukowski, a od 1938 do 1961 Józef Pomin (Pomian) . Od 1962 do lat 80-tych XX wieku Władysław Dąbkiewicz. W latach 1962-1970 z obwodu badania Pleszew wyodrębniono obwód badania Taczanów. Badanie mięsa w tym obwodzie prowadził były dozorca z pleszewskiej lecznicy Andrzej Winiecki. Po jego rezygnacji obwód zlikwidowano. W obecnym czasie (2015r.) rzeźnia ,która mieściła się na dzisiejszym pl. Kościuszki koło hali sportowej , nie istnieje.

Obwody badania Czermin Gołuchów Dobrzyca Chocz.

W Czerminie do 1939r mięso badał Wobiński, potem (1945-49)Władysław Krukowski a po 1949 Tadeusz Walczak. W Gołuchowie w latach 1930-50 Władysław Dąbkiewicz a od 1950 jego syn również Władysław. Od 1962 Kazimierz Banasiak. W Dobrzycy w latach 1920-1961 mięso badał Stanisław Mikołajewski(ur.1898 zm.1971),potem w okresie 1961-62 oglądacz Henryk Łodziński, a od 1962 Antoni Pawlaczyk. W Gizałkach od 1949 roku prowadził badanie mięsa Henryk Kopcewicz, potem Józef Nowicki a w wydzielonym obwodzie Białobłoty od 1945 do 1972 badania wykonywał Bolesław Tamborski z Grodźca. W gminie Chocz do roku 1952 wymienia się nazwisko oglądacza Juszczaka. W każdym z tych obwodów uprawnienia do takowych badań posiadali w zasadzie wszyscy pracownicy fachowi –lekarze i technicy z poszczególnych P Z L Z-tów. Wyznaczone obwody istniały zawsze i istnieją do dzisiaj. Po 1975 nadzór nad nimi prowadziły Oddziały Terenowe a wykonywali je lekarze prywatnej praktyki. Po powstaniu w 1999 powiatu nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa przejął Powiatowy Inspektorat Wet. zlecając tę pracę poszczególnym posiadającym uprawnienia z racji wykształcenia lekarzom wet. Wprowadzono nowe metody badania na włośnie metodą wytrawiania.

Sylwetki pleszewskich Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

O powiatowych lek wet z lat przedwojennych działających na terenie Pleszewa i powiatu wiadomo niewiele. Znaleziony został zapis o dr. Stobieckim,(?) pracującym w latach 1918 do 1931.Dalszy jego los nie jest znany?

  1. – przybył do Pleszewa przed II wojną prawdopodobnie z okolic Bydgoszczy. Pracował w rzeźni, także w czasie okupacji. Pełnił funkcję Pow. Lek. Wet. od 1 stycznia 1956 do 31.października 1958.Pracował jednocześnie jako lekarz w pleszewskiej rzeźni do czasu przejścia na emeryturę w 1973r.
  2. ur. w Jarocinie w 1909r-zm.1984, gdzie ukończył szkołę średnią. W 1927r.rozpoczął studia w Akademii Medycyny Wet, we Lwowie, gdzie w 1933r.uzyskał dyplom a w roku 1934 stopień Doktora Nauk Weterynaryjnych. W latach 1934-35 odbył służbę wojskową w Grudziądzu. W 1937 pracował jako lekarz w rzeźni miejskiej w Bydgoszczy, następnie w Oddziale Wet. Urzędu Województwa Pomorskiego w Toruniu jako referendarz wet .W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika. W okresie powojennym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji m.in. Pow. Lek. Wet w Nowym Mieście n/Drwęcą, w Chełmie i Rypinie. Od 1953 pracował jako lekarz rzeźniany w Inowrocławiu, skąd na własna prośbę przeszedł na stanowisko kierownika PZLZ w Bytomiu. W 1954 wrócił do pracy w rzeźni w Grodzisku Wlkp., a następnie 25,08.1958r. został oddelegowany na teren powiatu pleszewskiego w celu kierowania akcją zwalczania pomoru świń. Z dniem 1 listopada 1958r przejął urząd Pow. Lek. Wet, a zarazem Powiatowego Zakładu Wet w Pleszewie, który piastował do 30.lipca 1970r.. Następnie kierował oddziałem ds. hodowli wielkostadnej a potem do czasu przejścia na emeryturę powiatową weterynaryjną inspekcją sanitarna(do 1975) Pozostał czynny zawodowo do 30.czerwca 1982. Z jego inicjatywy powstały obiekty lecznic w Dobrzycy i Gołuchowie oraz „zieleniec” mieszczący się dzisiaj za budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul Poznańskiej 79. Na jego terenie z inicjatywy lek. wet Zbigniewa Rodka i za przyzwoleniem Starosty w 100-lecie urodzin i 25-lecie Doktora w dniu 24.X.2009, w obecności trzech córek- lek. med. Barbary Knast, prof. dr Małgorzaty Bartkowiak i mgr Danuty Jackowiak oraz braci-lek. wet Zbigniewa Śliwińskiego, prof. dr Antoniego Śliwińskiego i inż. Aleksandra Śliwińskiego , całej rodziny oraz plejady znajomych ,przyjaciół, byłych współpracowników, kolegów lekarzy, przedstawicieli władz samorządowych-Starosty Michała Karalusa, Przewodniczącego RP- lek. wet Mirosława Kuberki i władz weterynaryjnych z Pow. Lek. Wet Andrzejem Długiewiczem na czele, w obecności sztandaru Wlkp. Izby. Lek. Wet z Poznania, odbyła się miła uroczystość odsłonięcia umieszczonej na dużym kamieniu, tablicy pamiątkowej z brązu(projektu Grzegorza Gozdawy).Ci co pamiętali Doktora, podkreślali jego wielką życzliwość dla ludzi, dla młodych lekarzy a także wielką fachowość i kompetencje.

Do Pleszewa przybył z Ujścia k/Chodzieży dnia 13 czerwca 1963r.Objął stanowisko kierownika pleszewskiej Lecznicy dla Zwierząt, po Adamie Górskim. Latem 1970r.ówczesny dyr. Wojewódzkiego Zakładu Wet. w Poznaniu dr. Januszewski ,powierzyła dr Łuniewskiemu obowiązki pełnienia funkcji Pow. Lek. Wet. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę nowej siedziby dla Pow. Zakładu Wet nazwanego w tym czasie Oddziałem Terenowym potem Rejonowym, przy ul Poznańskiej 79(dzisiaj budynek B starostwa).Budowę ukończono w 1975r.W tym to też roku nastąpiła kolejna zmiana administracyjna w kraju. Ówczesne władze komunistyczne zlikwidowały powiaty a utworzono 49 województw. Dr. W Łuniewski został powołany na stanowisko Z-cy Dyrektora Woj. Zakł. Wet w Kaliszu, (Dyrektorem WZWet, był wówczas lek. wet Jan Różanek), gdzie przepracował do 1990r.Dziś mieszka wraz z Rodziną w Kaliszu. Ma 3 córki. Wiele osób pamięta ,że Doktor był dobrym lekarzem i dobrym organizatorem. Uwielbiał , sport, grę w” kopa” i dobrą nalewkę.

  1. ). Urodził się w Helenowie gm. Wadlew. Wydz. Wet. we Wrocławiu ukończył w 1962r..Pracował w PZLZ w Środzie Śląskiej i Złotoryi i Wrocławiu .Do Pleszewa przybył w roku 1975, gdzie został mianowany na stanowisko kierownika Oddziału Terenowego i Rejonowego Epizotiologa ( ta sama funkcja , co Pow. Lek. Wet-tylko inna nazwa).Pełnił je do roku 1990.W latach 1990-2000 był Przew. Komisji Rewizyjnej Wlkp. Izby. Lek. Wet w Poznaniu i członkiem Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Lek. Wet. Od końca lat 70-tych XX wieku działał w Radzie Narodowej Miasta i Gminy Pleszew, pełniąc w latach 1984-88 funkcję zastępcy przewodniczącego .W latach 1994-98, był radnym miejskim a w II kadencji członkiem Zarządu Miasta. Działał na rzecz przywrócenia do Pleszewa Sądu Rejonowego Był bardzo zaangażowanym członkiem najpierw ZSL, a potem PSL-u. W latach 1976-2000 był Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Pleszewie, następnie v-ce prezesem i sekretarzem. Otrzymał wiele odznaczeń państwowych m.in.”Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, resortowych”- Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, miejskich ” Za zasługi dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” i wiele innych. Był pogodnym i życzliwym dla wszystkich ludzi człowiekiem. Bardzo oddanym swojej Rodzinie. Żona Stefania z bliskimi mieszka w Pleszewie.
  2. w Piątku Małym Kolonia gm. Stawiszyn. Absolwent Liceum im. Asnyka w Kaliszu(1953).Dyplom ukończenia studiów Wyższej Szkoły Rolniczej wydz. Medycyny Wet. we Wrocławiu otrzymał w roku 1959.Po stażu w Pleszewie od 1.06.1960 rozpoczął pracę w Dobrzycy na stanowisku kierownika PZLZ, a od 1967r po oddaniu do użytku nowoczesnego budynku na potrzeby lecznicy Przychodni Wet. Od stycznia 1974 do czerwca 1975 pracował Pow. Zakł. Wet na stanowisku kierownika ds. hodowli stadnej. Od lipca 1975 do lutego 1983 był zatrudniony w Woj. Zakładzie Wet w Kaliszu jako Woj. Epizotiolog. W marcu 1983, wrócił do pracy w pleszewskiej Lecznicy, a w 1990 został powołany na stanowisko kierownika Oddziału Terenowego w Pleszewie, później Rejonowego Lek. Wet. Pracę tę zakończył 31.XII.1998r.Za swoja pracę otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Wszyscy podkreślają, że był dobrym szefem, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnym i skrupulatnym pracownikiem. Obecnie(2015) mieszka( po śmierci żony Krystyny) w Pleszewie. Opiekują się nim córka Ewa Michałowicz-lek. stomatolog i syn Leszek-laborant w PCM, wraz ze swoimi Rodzinami.

Do pracy w pleszewskiej Lecznicy przybył po ukończeniu wrocławskiego Wydz. Medycyny Wet i odbyciu stażu 1.czerwca 1963r.Został jej ordynatorem a po przejściu do pracy w Pow. Zakł .Wet dr Łuniewskego- jej Kierownikiem. Pełnił tę funkcję do czasu do marca 1983.Następnie był lekarzem w RSP Kotlin. Prowadził też prywatną działalność m.in. na terenie gm. Czermin, Dobrzyca. Funkcję p.o. Pow. Lek. Wet otrzymał w styczniu 1999.Pełnił ją do września 1999r,do czasu przejęcia stanowiska przez lek. wet A. Długiewicza, ale pozostał do 31 grudnia 2002, jego zastępcą. Wtedy to przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle 30 stycznia 2004Był wspaniałym ,uczynnym , uśmiechniętym kolegą i porządnym, lojalnym człowiekiem. Żona Janina (pracowała przed laty jako prac. Administracji w Lecznicy, mieszka w Pleszewie. Córka Justyna jest lek. med, syn Aleksander nauczycielem w LO, a syn Andrzej pracuje w firmie prywatnej.

Urodził się w 18 lutego 1957r.Studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Medycyny Wet. rozpoczął w 1975r a ukończył je po 5 latach, w 1980, jako jeden z najmłodszych absolwentów. Od 1980 do 1990 pracował jako ordynator w Przychodni w Gołuchowie. Po roku 90-tym na długie 9 lat, zajął się handlową działalnością gospodarczą.23 września 1999r. po zdaniu dodatkowych egzaminów został mianowany przez dyr. Wojewódzkiego Inspektoratu Wet. w Poznaniu, Powiatowym Lek. Wet w Pleszewie i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Posiada trzy specjalizacje z higieny żywności, chorób zakaźnych i administracji wet. oraz jest audytorem jakości. W czasie swojej pracy przy wsparciu personelu fachowego doprowadził do tego, że powiat pleszewski jest urzędowo wolny od białaczki i choroby Auyeszkiego. Monitorowana jest stale ptasia grypa , pomór świń i gruźlica bydła. Dodam ,iż wszyscy poprzednicy obecnego Pow.Lek.Wet a także lekarze i technicy wet. pracujący w PZLZ-tach na przestrzeni wielu lat, także zwalczali – i to skutecznie-między innymi -gruźlicę , brucelozę i białaczkę bydła, pryszczycę i wiele innych chorób, groźnych często dla ludzi.

Dr Długiewicz to” bardzo rzutki menager , znakomity organizator i sprawiedliwy szef”- mówią pracownicy Powiatowego Inspektoratu Wet. Z pasją gra w koszykówkę. Jesienią 2013, zainicjował budowę nowej siedziby dla Powiatowego Inspektoratu i Pow. Lek. Wet, przy ul Kazimierza Wlk. w Pleszewie.

Mieszka (2015r.) w Pleszewie wraz z żoną Bogusławą –lekarzem stomatologii. Mają dwoje dorosłych dzieci -córkę i syna.

Sylwetki Lekarzy Wet. i techników wet. z Pleszewa i Powiatu Pleszewskiego.

Urodzony w 1946r w Czempiniu. Ukończył pleszewskie Liceum Ogólnokształcące w 1964(pracował tam jego Ojciec Stanisław, nauczyciel historii i łaciny), a studia na Wydziale Wet. WSR we Wrocławiu w 1970. Po rocznym stażu zatrudniony został w Przychodni dla Zwierząt w Gołuchowie na stanowisku ordynatora. Pracował w niej do roku 1990.Po sprywatyzowaniu prowadzi do dzisiaj(2015r) Gabinet Weterynaryjny w swoim prywatnym domu w Gołuchowie. Z żoną Jagodą mają córkę Justynę i syna Marcina. Jego bliscy znajomi oceniają” Staszek, to elokwentny, inteligentny człowiek, dobry lekarz i kolega. Wesoły-dusza towarzystwa.! Zapalony tenisista i cyklista. Ulubiona gra w karty??-Oczywiście Kop”

Absolwent UP Lublin Wydz. Med. Wet. Wraz z ojcem tech. wet .Zbigniewem Balickim, wspólnie prowadzą Gabinet Wet w Gizałkach. Mieszkają w Choczu.

Absolwenci UP Lublin Wydziału Med. Wet(2010).Małżeństwo. Prowadzą dwa Gabinety Wet. Jeden w Choczu drugi w Gołuchowie. Mieszkają z synem w Gołuchowie.

Urodził się we Wziąchowie w pow. krotoszyńskim. Pochodzi z rodziny rolniczej. Maturę zdał w krotoszyńskim LO. im H. Kołłątaja. Jest absolwentem Wydziału Wet, WSR- Wrocław z roku 1970.Po stażu od 1970r został ordynatorem w Lecznicy w Pleszewie, gdzie pracował do roku 1990. Obecnie prowadzi własny Gabinet Wet. Żona Maria, to siostra Stanisława Bródki. Mają dwoje dorosłych dzieci. Córka Ewa Hajdasz, jest protetykiem a syn Piotr lek. wet. „Beniu- jak mówią przyjaciele to spokojny o dużej wiedzy lekarz, uczynny kolega. Doskonały chirurg. Dba o zdrowie i kondycję(uprawia nordic walking). Można na niego liczyć.” Mieszka z żoną Marią w Pleszewie.

  1. . Zawsze elegancka. Lubiana przez wszystkich. Odpowiedzialna i sumienna. Mają z Piotrem dwoje dzieci. Mieszka w Pleszewie.

Mąż Ewy i jej rówieśnik ( syn Bernarda).Razem w tym samym roku ukończyli studia na tej samej wrocławskiej uczelni (AR). Rodowici pleszewianie. Lek. Wet. P. Dąbrowski , od początku działalności zawodowej (1999)prowadzi prywatny Gabinet Wet.” przystojny, zawsze pogodny. Dobry lekarz”.

  1. Tomek to indywidualność ,mówią koledzy . Czupurny. Elokwentny i inteligentny samorządowiec .Działacz społeczny. Lekarz o dużej wiedzy.” Mieszka wraz z żoną Ewą- prawnikiem w Pleszewie.
  2. Koneser dobrego jedzenia i dobrych trunków. Oddany sprawie działacz społeczny, wrażliwy wolontariusz. Zawsze aktywny. Dobry ,uczynny lekarz. Mieszka z żoną Anną (mgr inż.- byłym zastępcą dyrektora Urzędu Pracy) w Pleszewie. Syn Łukasz jest lekarzem wet. a Piotr mgr prawa, pracuje w dużym koncernie paliwowym.

Syn Tomasza. Ur. w roku 1972.Studia ukończył na AR Wydz. Med. Wet we Wrocławiu w roku 1996. W tym też roku otworzył w Pleszewie prywatną praktykę, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Dr Kuberka to znany działacz samorządowy. W roku 2003 w czasie II Kadencji, był radnym i v-ce przewodniczącym Rady Powiatu Pleszewskiego, a w czasie III.IV i V(do 2018r.) jej Przewodniczącym. Mirek to „ facet o dużej wiedzy lekarskiej, inteligentny, wesoły, posiadający duże umiejętności dyplomatyczne samorządowiec. Mieszka z Rodziną( żoną Małgorzatą -filologiem ang. i trójką dzieci )w Pleszewie.

Lek .Wet. Kuberka Zbigniew

Syn Tomasza, brat Mirosława. Ur. w 1970r.Ukończył Wydział Med. Wet AR w Wrocławiu w roku 1996.Prowadzi praktykę prywatną. w gm. Dobrzyca, ale także opiekuje się dużymi stadami trzody chlewnej na terenie kraju. Współpracuje z prof. Zygmuntem Pejsakiem z Instytutu Wet. w Puławach. Zdolny. Typ naukowca. Z żoną Marzeną technologiem żywności i dwójką dzieci mieszka w Dobrzycy.

Lek .Wet. Kuberka Łukasz

  1. Łukasz to dusza towarzystwa. Wesoły, pogodny, koleżeński, lubiany przez wielu.

Rok urodzenia 1975.Wydz.Wet ukończony na AR w Lublinie w 2004.Od 2005 pracuje w P I Wet. w Pleszewie na stanowisku inspektora ds. zwalczania chorób zakaźnych. Cichy i spokojny. Dobry i pilny pracownik. Przyjazny kolega –mówią współpracownicy. W wydatny sposób, przyczynił się do zwalczenia w powiecie pleszewskim choroby Auyeszkiego.

Jedyny pracujący na terenie powiatu pleszewskiego absolwent roku 1990 Akademii Rolniczo-Technicznej Wydz. Wet. w Olsztynie. Od 1999 wraz z tech. wet .Zbigniewem Szóstakiem pracują na terenie gm. Dobrzyca.

Rok ur. 1935 w Dobrzecu k/Kalisza. Wydział Wet WSR w Wrocławiu ukończył w roku 1960.Pracę rozpoczął w 1 czerwca 1960 w Pow. Zak. Wet w Pleszewie a po stażu został ordynatorem w lecznicy pleszewskiej..W kwietniu 1962r został jako przyszły kierownik, skierowany do Gołuchowa z zaleceniem organizacji placówki wet na tym terenie. Najpierw był to wynajęty budynek bez wody i kanalizacji. Nowy ,nowoczesny ,zgodny ze standardami wet. budynek Przychodni oddany został do użytku w roku 1974. Funkcjonował on do roku 1990 ,do czasu prywatyzacji służby wet. Dr Okoniewski otworzył prywatny Gabinet, pełnił też nadzór wet. w rzeźni E. Werblińskiego, a w czerwcu 2005 odszedł na emeryturę. Syn Piotr dr n wet. jest właścicielem wytwórni leków weterynaryjnych w Bielawie k/Wrocławia. Współpracuje z bratem Dariuszem-prowadzą hurtownię leków wet .Dr Władysław Okoniewski mieszka dalej w Gołuchowie i oddaje się swojej pasji- myślistwu.

Rok ur. 1948 w Włocławku, gdzie też ukończył LO im M. Konopnickiej. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Włocławku w klasie skrzypiec i fortepianu. W 1966 rozpoczął studia na ówczesnej WSR w Wrocławiu na Wydz. Med. Wet, a ukończył je w 1974 na tej samej uczelni , która zmieniła w międzyczasie nazwę na Akademię Rolniczą.(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)Po studiach(1.I.1975), został zatrudniony jako kierownik Punktu Wet w Choczu. Po 1990 otworzył prywatną praktykę w Choczu i wykonuje ją do dnia dzisiejszego. Angażuje się w życie społeczne gminy-współtwórca (2005r)lokalnej gazety „Echo” oraz Stowarzyszenia ratującego XVI w. chocką Kolegiatę(2012r). Jest od ponad 25 lat radnym, najpierw gminy Chocz, a następnie od 1999r, jest radnym powiatowym, już piątą kadencję z rzędu( trzy kadencje jako jej V-ce Przewodniczący).To jak na razie, jedyny taki przypadek w historii rady powiatu pleszewskiego. Działacz Wielkopolskiej Izby Lek. Wet. w Poznaniu-Zastępca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. Hobby?- gra na różnych instrumentach , filatelistyka, turystyka krajowa. Mieszka w Choczu z żoną Anną lek .med. Pleszewskiego Centrum Medycznego i synem Michałem, pracownikiem prywatnej firmy. Córka Ewa, lekarz wet., absolwentka Wydz. Med. Wet. UP w Wrocławiu, prowadzi wraz z mężem Tomaszem, także lek. wet. Gabinet Wet. w Buku k/Poznania.

Rok ur. 1980.Wydz.Med.Wet AR w Wrocławiu ukończony w 2005r.Od 2006 prowadzi prywatny Gabinet Wet w Gołuchowie. Wykonuje też prace zlecone z P I Wet .Spokojny, pogodny ,uczynny kolega i dobry lekarz-mówią jego klienci i koledzy. Mieszka z żoną finansistką i córką w Gołuchowie.

  1. Bartek to poważny i opanowany facet mówią koledzy, ale też dowcipny ,świetnie opowiada „kawały”. Pasja?- jazda konna. Mieszka w Dobrzycy.

Pochodzi z Dobrej Nadziei. Wydział Med. Wet we Wrocławiu ukończyła w 2013r Od 2015r prowadzi prywatny Gabinet Wet w Pleszewie.

Technik Wet. Winiecki Andrzej

Ojciec Bartosza. Ur. w roku 1951. Technikum Wet we Wrześni ukończył w 1971r Od 1972 rozpoczął pracę w PZLZ w Dobrzycy. Od 1990 po prywatyzacji współpracował z lekarzami wet.(J. Lidzbą, Z. Wnukiem, T.K. Kuberka) ,a od 2001, tworzy tandem z synem Bartoszem. Był radnym gminy Dobrzyca w latach 1994-98, oraz radnym powiatu 1999-2003.Jest towarzyski i dowcipny. Lubi jazz i jazdę konną. Mieszka w Dobrzycy.

Technik Wet. Szóstak Zbigniew

Technikum we Wrześni, ukończył w roku 1985.Staż odbył w Pleszewie w 1986, a w następnym roku rozpoczął pracę w Przychodni w Dobrzycy, gdzie pracował do 1990r.Potem współpracował w różnym lekarzami w ramach prywatnej praktyki(m. in. Zygmuntem Wnukiem ). Obecnie w ramach spółki pracuje na terenie gminy Dobrzyca z lek .wet Tadeuszem Kasprowiczem. Był radnym gm. Dobrzyca w latach 1998-2002- Vice Przewodniczącym Rady Gminy, a od 2002 do 2006 jej Przewodniczącym . Przez kolejne lata działał jako zwykły radny a od 2010 do 2014 był radnym powiatowym. Mieszka z Rodziną w Dobrzycy.

Szanowni Państwo!

Pracując nad kroniką przez wiele tygodni w upalne, a okresami wręcz tropikalne lato 2015r,robiłem to, skrupulatnie zapisując kolejne strony, mając jednocześnie pełną świadomość niedoskonałości dzieła. Nie jestem wszak profesjonalnym kronikarzem, a zwyczajnym lekarzem weterynarii, codziennie wykonującym swoje obowiązki.

Proszę zatem wszystkich czytelników o wyrozumiałość i wybaczenie niedociągnięć lub drobnych, być może nieścisłości. Żywię jednak nadzieję, że ta praca zachowa w pamięci dla przyszłych pokoleń tą część naszej historii weterynarii Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego , którą zawarłem w powyższej publikacji. Dziękuję wszystkim kolegom, którzy mnie wspierali przesyłając stosowne materiały. Mam nadzieję, że kiedyś znajdzie się osoba, która tę kronikę będzie kontynuowała.

Chocz 17 sierpnia 2015r                     lek. wet Zbigniew Rodek

Do kroniki –używane w tekście skróty.

Służba wet.-służba weterynaryjna

PZLZ- Państwowe Zakłady Leczenia Zwierząt

OT-Oddział Terenowy

W .Z. Wet.- Wojewódzki Zakład Weterynarii

WSR- Wyższa Szkoła Rolnicza

AR-Akademia Rolnicza

UP- Uniwersytet Przyrodniczy

PGR- Państwowe Gospodarstwo Rolne

GS- Gminna Spółdzielnia

ZSL- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

PSL- Polskie Stronnictwo Ludowe

LO- Liceum Ogólnokształcące

RG- rada/radny gminy

RP- rada/radny powiatu

PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCM- Pleszewskie Centrum Medyczne(Szpital)