Pismo i List Otwarty do Ministra i Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Na prośbę Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej załączamy pismo i list otwarty do Ministra i więcej »

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM MINISTREM H. KOWALCZYKIEM

więcej »

LIST OTWARTY do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

  Szanowne Koleżanki ! Szanowni Koledzy!Lekarze Weterynarii Członkowie Wielkopolskiej Izby Lek więcej »

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
2018-09-21

 

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Nagietkowej 4.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Wielkopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Poznaniu

60-175 Poznań

biuro@wilwet.pl

061 86 89 703

 

Inspektor ochrony danych

W Wielkopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w Poznaniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez:

a.pocztę elektroniczną:

tomasz.napierala@post.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w celu:

a. prowadzenia ewidencji paszportów dla zwierząt ;

b. ewidencji lekarzy weterynarii;

c. prowadzenia monitoringu wizyjnego w celu ochrony mienia w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Poznaniu przy ul. Nagietkowej 4 w Poznaniu;

d. innych czynności związanych z działalnością Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Poznaniu określonych w Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą władze i pracownicy administracji Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w Poznaniu oraz podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowej oraz informatycznej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w Wielkopolskiej Izbie Lekarsko - Weterynaryjnej w Poznaniu zostały określone w naszej Polityce bezpieczeństwa danych.

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752