Ś.P. LEK. WET. HENRYK BOROWIAK

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2021 roku, w wieku 72 lat, odszedł od nas na z więcej »

UWAGA!!! ZASADY PRACY BIURA WIELKOPOLSKIEJ IZBYLEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM KRAJU

  SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, wytycz więcej »

12 EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z DZIEDZINY HIGIENIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, „Higiena zwierząt rzeźnych i żywno więcej »

BAZA PASZPORTOWA - ZASADY WPISYWANIA PASZPORTÓW Instrukcja dla wydających paszporty
2018-08-29

https://wetsystems.org.pl/

 

 • BAZA PASZPORTOWA - ZASADY WPISYWANIA PASZPORTÓW

 

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że obowiązek wprowadzania danych z paszportów dla zwierząt do elektronicznego systemu prowadzonego przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną od 1 lipca 2016 roku spoczywa na lekarzu weterynarii wydającym paszport, istnieje konieczność posiadania własnego, indywidualnego adresu poczty elektronicznej (może to być adres mailowy zlz, ale przypisany wyłącznie do jednej osoby), na który przesłane zostaną dane do logowania się w systemie.

W związku z tym, uprzejmie proszę wszystkich lekarzy weterynarii, którzy posiadają uprawnienia do wydawania paszportów dla zwierząt, tych którzy jeszcze tego nie uczynili, o weryfikację adresu mailowego w biurze Izby.

Bez dopełnienia tego obowiązku, tzn. poinformowania biura Izby o prawidłowym adresie mailowym, nie będziecie Państwo mogli nabyć druków paszportów w biurze Izby, jak również sprzedawać paszportów klientom, wprowadzając numery wykorzystanych paszportów do bazy elektronicznej. To wynika z ustawień nowego systemu elektronicznego - bazy paszportowej.

Na końcu informacji znajduje się link do nowego systemu, a poniżej instrukcja postępowania:

 • Po kliknięciu na link do strony wetsystemu pokażą się nam tabelki: LOGIN, HASŁO, PRZEPISZ KOD Z OBRAZKA (kod się wyświetli), a na dole komunikaty: ZALOGUJ oraz PRZYPOMNIJ HASŁO.
 • W miejscu LOGINU wpisujemy dwie duże litery LW, a po nich swój pięciocyfrowy numer prawa wykonywania zawodu. Wszystko bez spacji, po kolei.
 • Przepisujemy kod z obrazka i klikamy na: PRZYPOMNIJ HASŁO.
 • Po powyższej operacji system automatycznie prześle nam hasło indywidualne do systemu na adres e-mailowy podany przez lekarza weterynarii w biurze Izby.
 • Klikamy na link do wetsystemu i wpisujemy jeszcze raz LOGIN (LW i nr prawa wyk. zawodu bez spacji), HASŁO nadesłane w e-mailu, przepisujemy kod z obrazka i klikamy ZALOGUJ.
 • Po zalogowaniu system poprosi nas o zmianę hasła

Link do strony wetsystemu: https://wetsystems.org.pl/

Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja pozwoli Państwu sprawnie przystąpić do wpisywania wydanych paszportów.

W systemie została wprowadzona modyfikacja, która uniemożliwia, po upływie 2 dni od daty wystawienia paszportu, jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii.

 • ZGODNIE Z pkt. 19  DZIAŁU II "POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁÓWE" UCHWAŁY NR 14/2017/VII Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 108/2017/VI KRL-W Z DNIA 9 MAJA 2017 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ Z DNIA 29 WRZESNIA 2015 R. NR 55/2015/VI W SPRAWIE PROWADZENIA REJESTRU WYDANYCH PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANYCH W CELACH NIEHANDLOWYCH ORAZ Z DNIA 14 CZERWCA 2016 R. NR 85/2016/VI W SPRAWIE WPROWADZENIA DOBREJ PRAKTYKI WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH -
 • PO UPŁYWIE TERMINU 2 DNI PRZEWIDZIANYM NA WPISANIE WYSTAWIONEGO PASZPORTU, INFORMACJA O WYDANIU PASZPORTU UMIESZCZANA JEST W PROGRAMIE ZA POŚREDNICTWEM  OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ, PRZY CZYM KOSZTY UMIESZCZENIA W PROGRAMIE TYCH INFORMACJI W ZRYCZAŁTOWANEJ WYSOKOŚCI  35 ZŁ PONOSI LEKARZ WETERYNARIII, KTÓRY TERMIN  NARUSZYŁ.

 

 • ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU NIETERMINOWYCH WPISÓW WYDANYCH PASZPORTÓW PRZEZNACZONE BĘDĄ NA RZECZ FUNDACJI LEKARZY WETERYNARII "SENIOR"

 

 • Zamówienie kolejnej partii druków paszportów możliwe jest w chwili wykorzystania wcześniejszych druków, przy czym dopuszczalne jest pozostanie max. 5 sztuk paszportów na stanie lekarza upoważnionego do wystawiania paszportów.
 •  Jednorazowo zamówić można nie więcej niż 25 sztuk druków paszportów
 • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wykładnią prawną z Głównego Inspektoratu Weterynarii, został zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

Prezes Rady WIL-Wet.

Lek. wet. Maciej Gogulski

 

 • INSTRUKCJA DLA LEKARZY WETERYNARII WYDAJĄCYCH PASZPORTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR. 998/2003/WE Z DNIA 26 MAJA 2003 ROKU


1.       Paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek.


2.       Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość.


3.      Wpisy do paszportu i kwestionariusza zwrotnego muszą być dokonane starannie, czytelnie, pismem drukowanym. Przy wypełnianiu druków paszportu i druku zwrotnego należy używać oficjalnych nazw państw zawartych w Traktacie Akcesyjnym wg wykazu jak poniżej:


(Oficjalne nazwy państw zawarte w traktacie akcesyjnym Unii Europejskiej )


Takimi nazwami państw należy posługiwać się przy wypełnianiu druków paszportów !

 

 • Królestwo Belgii
 • Królestwo Danii
 • Republika Federalna Niemiec
 • Republika Grecka
 • Królestwo Hiszpanii
 • Republika Francuska
 • Irlandia
 • Republika Włoska
 • Wielkie Księstwo Luksemburga
 • Królestwo Niderlandów
 • Republika Austrii
 • Republika Portugalska
 • Republika Finlandii
 • Królestwo Szwecji
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej
 • Republika Czeska
 • Republika Estońska
 • Republika Cypryjska
 • Republika Łotewska
 • Republika Litewska
 • Republika Węgierska
 • Republika Malty
 • Rzeczpospolita Polska
 • Republika Słowenii
 • Republika Słowacka


4.      Za prawidłowe wypełnienie paszportu odpowiada lekarz weterynarii wystawiający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywanym paszporcie lekarz weterynarii wystawiający paszport musi wypisać nowy druk paszportu. “Zniszczony” druk paszportu należy odesłać do właściwej Izby Okręgowej. Koszt nowego paszportu ponosi lekarz wystawiający paszport.


5.       Przed wystawieniem paszportu i przed każdym nowym wpisem do paszportu należy dokonać weryfikacji identyfikacji zwierzęcia poprzez odczytanie tatuażu lub odczytanie czytnikiem elektronicznym nr mikrochipa.


6.       Warunki wydania paszportu (kolejno):

 • Oznakowanie zwierzęcia poprzez tatuaż lub implantację mikrochipu, (czipy zgodnie z konwencją implantowane są po lewej stronie szyi, w połowie jej długości a tatuaże najczęściej umieszczane są na małżowinie usznej lub w pachwinie zwierzęcia)
 • Czytelne wypisanie paszportu.
 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie.


Uwaga!

 • Przepisywanie do paszportu szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego przez innego lekarza weterynarii w oparciu o zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne możliwe jest tylko wówczas, gdy zaświadczenie to odnosi się do zwierzęcia identyfikowalnego w czasie szczepienia poprzez tatuaż lub/i mikroczip.
 • Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia.
 • Jeżeli kraj docelowy UE nie wymaga badań serologicznych potwierdzających odpowiedni poziom przeciwciał, zwierzę można przewozić najwcześniej po upływie 21 dni od daty szczepienia przeciwko wściekliźnie i przed upływem terminu ważności szczepienia.


7.       Warunki wyjazdu zwierzęcia do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i na Maltę wymaga przeprowadzenia u zwierzęcia dodatkowego badania serologicznego krwi celem określenia poziomu przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w laboratorium zatwierdzonym przez Unię Europejską. Dane z wyniku przepisuje się do działu V paszportu.


8.       Jeżeli zwierzę posiada lub wykonujemy inne szczepienia to fakt ten odnotowuje się w dziale VIII paszportu.


9.       Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu lub profilaktyce wobec kleszczy dane te wpisuje się w dziale VI.


10.   Jeżeli zwierzę zostało poddane leczeniu i profilaktyce echinokokozy dane te wpisujemy w dziale VII.


11.   Dział IX i X są wypełniane w przypadku gdy zwierzę wyjeżdża do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i na Maltę oraz do kraju trzeciego (kraju spoza Unii Europejskiej). Wpisu w dziale IX i X dokonuje uprawniony lekarz weterynarii.


12.   Kwestionariusz zwrotny należy przesłać w ciągu 7 dni do Okręgowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, która wydała druk paszportu.


13.   Opłata za wydanie paszportu nie zawiera opłaty za oznakowanie zwierzęcia i za szczepienie przeciw wściekliźnie.

14.   Od 3 lipca 2011 roku jedyną akceptowalną metodą znakowania psów, kotów i fretek jest identyfikator elektroniczny (mikrochip). Zwierzęta oznakowane jedynie tatuażem powinny być przemieszczane razem z dokumentem potwierdzającym znakowanie tatuażem przed 3 lipca 2011 r

Odnośniki:

Pismo GLW z dnia 13 stycznia 2011 roku, sygn. GIWz.410/PK-1/11. (do pobrania poniżej)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG. (do pobrania poniżej )

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752