Ś.P. STANISŁAW PRZYCHODNI

  Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia, więcej »

PORADY Z ZAKRESU RODO DLA LEKARZY WETERYNARII

  Szanowni Państwo!Wszystkich zainteresowanych lekarzy weterynarii - członków WIL-Wet. więcej »

Nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby zwierząt nieudomowionych”

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowi więcej »

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH
2019-05-29

 

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY POBRAĆ OD WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH KASY FISKALNE DO  31 MAJA BR.:

 

I. Informacja o zasadach ewidencji1).

 

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego:

  1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.
  2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
  3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
  4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
  5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.
  6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
  7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

 B. Skutki  nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:

  1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury) może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
  2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana.
  3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).

 

 II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (UWAGA!!!!   Oświadczenie należy pobrać od pracownika do 31 maja br.)

 

 A. Dane podatnika

NIP podatnika: __________________________________________________________

Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _________________________________________

 B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej:

Nazwisko i pierwsze imię: __________________________________________________

Numer PESEL: __________________________________________________________

 C. Treść oświadczenia

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji.

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

 D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie4):

Data (dd-mm-rrrr): _____________________________________________________

Miejsce: _______________________________________________________________

Imię i nazwisko: _________________________________________________________

Czytelny podpis: _________________________________________________________

 

Objaśnienia

1)  Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

2)  Wypełnić w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

3)  Wypełnić w przypadku osoby fizycznej.

4)  Osoba, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jej dane znajdują się w części B oświadczenia.

 

Linki do ewentualnego skorzystania:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/2980272,Kasy-fiskalne-oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-informacja-o-zasadach-ewidencji.html

 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/2980904,Kasy-fiskalne-nowe-oznaczenia-literowe-dla-stawek-VAT.html

 


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752