Ś.P. LEK. WET. STEFAN KOZŁOWICZ

                &nbs więcej »

W DNIU 20 LUTEGO 2019 BIURO IZBY CZYNNE od godz. 8,40-16,00

    SZANOWNI PAŃSTWO! WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W POZNANIU INFORMUJE, więcej »

Zapraszamy na szkolenie: Aktualne problemy dermatologiczne u kotów

Szanowni Państwo, W dniu 22 lutego o god więcej »

PROTEST RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY L-W ODNOŚNIE PROJEKTU ZMIAN DO USTAWY O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT
2018-01-25

 

W I E L K O P O L S K A      I Z B A      L E K A R S K O  -  W E T E R Y N A R Y J N A

60 – 175 Poznań, ul. Nagietkowa 4

tel. 61 8689 703, e-mail: biuro@wilwet.pl,  prezes@wilwet.pl,   

Konto : PKO BP I/O Poznań   79 1020 4027 0000 1702 0355 5752

 

  L.Dz. 381/2018                                                                                                                    Poznań, 2018.01.25

                                

                                                              Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

                                                              Al. Przyjaciół 1

                                                              00-565 Warszawa

 

Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, w związku z projektem zmian do Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 188 z późn. zm), przekazanym jej do zaopiniowania w dniu 12 stycznia 2018r. wnosi o:

-        całkowite odrzucenie proponowanych zmian do art.17 ust.6 oraz art. 25 ust. 2 Ustawy

-        oraz o poddanie szerokiej dyskusji propozycji zmian pozostałych przepisów zawartych w tymże projekcie.

UZASADNIENIE

Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu wyraziła sprzeciw co do nowych uregulowań zawartych w projekcie. Zastrzeżenia Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej budzą w szczególności nowe brzmienia:

  • art. 25 ust. 2 ustawy, w którym przewiduje się ograniczenie świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych na podstawie zgłoszenia posiadacza zwierzęcia wyłącznie do obszaru działania okręgowej izby lekarsko – weterynaryjnej, właściwej ze względu na siedzibę̨ zakładu leczniczego dla zwierząt (poza wyjątkami wymienionymi w przepisie).

 

  • art.17 ust.6 ustawy, zakładającego możliwość odmowy dokonania wpisu zakładu leczniczego do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jeden zakład leczniczy dla zwierząt, wynosi co najmniej …...... osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji zakładu leczniczego dla zwierząt do najbliższego funkcjonującego zakładu leczniczego dla zwierząt, liczona pomiędzy wejściami do zakładów leczniczych dla zwierząt w linii prostej, wynosi co najmniej …... metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Proponowane w projekcie zmiany naruszają m.in., poniżej wskazane, przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.(t.j.Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807), tj.

  • art. 6. ust 1 stosownie do którego  Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
  • art. 6 ust 2 stosownie do którego Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.
  • art. 17. Stosownie do którego Przedsiębiorca wykonuje działalność́ gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.

Proponowane ograniczenia działalności lekarsko-weterynaryjnej stoją̨ w sprzeczności z naczelną zasadą prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie zasadą uczciwej konkurencji. Lekarze weterynarii są̨ grupą, która specjalizuje się̨ w leczeniu wielu różnych gatunków zwierząt. Ograniczenie świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych do obszaru działania okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej właściwej ze względu na siedzibę̨ zakładu leczniczego dla zwierząt spowoduje ograniczenie możliwości wykonywania zawodu dla lekarzy weterynarii, którzy specjalizują̨ się̨ zwłaszcza w leczeniu konkretnych gatunków zwierząt. Opisane zmiany spowodują także ograniczony dostęp potencjalnych pacjentów do wysokiej jakości usług oferowanych przez specjalistów właściwych dla danego gatunku.

Terytorialne ograniczenie świadczenia usług weterynaryjnych spowoduje też ograniczenie działalności lekarza weterynarii, którego zakład leczniczy dla zwierząt mieści się̨ na granicy co najmniej dwóch sąsiadujących okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, bowiem projekt przewiduje możliwość świadczenia na obszarze działania „sąsiedniej izby” jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach w razie konieczności niezwłocznego udzielenia pomocy lekarsko-weterynaryjnej.

Wyłączenie z zakresu regulacji proponowanego art. 25 ust. 2 usług weterynaryjnych polegających na udzielaniu konsultacji, spowoduje nierówne traktowanie lekarzy weterynarii, świadczących usługę konsultacji, bowiem nie będą oni mogli ordynować́ produktów leczniczych dla zwierząt i tym samym świadczyć́ pełnej usługi w porównaniu z lekarzami posiadającymi zakład leczniczy na obszarze działania, właściwej ze względu na siedzibę̨ zakładu leczniczego, izby lekarsko – weterynaryjnej.

Również pozostałe zaproponowane zmiany do Ustawy zawierają niejednoznaczne i częściowo wątpliwe zapisy i dlatego w ocenie Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej koniecznym jest poddanie ich, przed ostatecznym sformułowaniem propozycji zmian, szerokiej dyskusji.

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                           Prezes Rady Wielkopolskiej Izby L-W

                                                                                                                         lek. wet. Maciej Gogulski


Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, ul. Nagietkowa 4, 60-175 Poznań, tel. 061 86 89 703, e-mail: biuro@wilwet.pl
NIP: 779-14-94-633, Konto: Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna PKO BP I/O Poznań, Nr 79 1020 4027 0000 1702 0355 5752